Leveringsvoorwaarden

Dental Service Pro hanteert de volgende leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DENTAL SERVICE PRO (DSP)

Dental Service Pro.(DSP), statutair gevestigd te Nijmegen, Groenewoudseweg 281 6524 TV Nijmegen,

tel. 024-3551945 , email: info@dentalservicepro.nl.

Voorwaarden gedeponeerd bij de Website www.voorwaarden.net

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID.

1.1. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen of offertes

van, al dan niet op afstand overeengekomen overeenkomsten met, leveranties van en

werkzaamheden door DSP, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.

2.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van DSP zijn geheel vrijblijvend.

2.2. DSP is niet gehouden tot het verzenden van een schriftelijke ontvangst- of

orderbevestiging aan de opdrachtgever van een via elektronische weg afgesloten

overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand na het elektronisch plaatsen van

een bestelling door de opdrachtgever.

Artikel 4. LEVERING.

4.1. Alle door DSP genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht

genomen worden, doch deze termijnen zijn niet fataal.

DSP is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meer gehaald

kunnen worden vanwege niet-toerekenbare tekortkomingen zoals overmacht

4.2. Verzending van DSP naar de opdrachtgever geschiedt franco.

Kosten voor de ophaalservice zijn altijd voor de afnemer.

Artikel 5. PRIJZEN.

5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen altijd

exclusief omzetbelasting.

5.2. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van

grondstoffen, wisselkoersen, materiaal, lonen en/of overheidslasten, dan heeft DSP

het recht om deze prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen, indien

verstande, dat de opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te annuleren, wanneer

dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen.

Artikel 7. BETALING.

7.1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum,

zonder enige korting of verrekening uit welken hoofde dan ook waaronder begrepen

verrekening met (reparatie)facturen van derden.

7.2. DSP behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitsluitend tegen contante

betaling te leveren.

7.3. Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van

eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van de opeisbare

facturen, te beginnen met de oudste factuur.

7.4. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan DSP

een rentevergoeding verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan,

gerekend vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn. Indien de wettelijke

handelsrente ex art. 6:119a BW hoger is, is de opdrachtgever deze hogere rente

verschuldigd.

7.5. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is de leverancier gerechtigd haar

vordering(en) zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen te geven. De

opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten ad 15%

van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 per incassodossier

alsmede tot betaling van alle gerechtelijke kosten.

Artikel 8. OPSCHORTING / ONTBINDING / RETENTIERECHT.

8.1. DSP is te allen tijde gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende

zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en de uitvoering van

de overeenkomst of delen hiervan op te schorten totdat de gevraagde zekerheden zijn

gesteld.

8.2. DSP is gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten,

indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn

verplichtingen niet nakomt.

8.3. DSP is gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande

overeenkomsten, ook voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder tussenkomst van de

rechter ontbonden te verklaren, indien de opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet tijdige

of niet-behoorlijke voldoening aan zijn verplichtingen, alsmede in geval van (dreigende)

insolventie daaronder begrepen al dan niet wettelijke schuldsanering alsmede surseance van

betaling, faillissement, bij het stilleggen c.q. de liquidatie van diens onderneming/praktijk.

8.4. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit

voortvloeiende schade zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8.5. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voor

reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke

situatie is de vordering van DSP m.b.t. hetgeen reeds is geleverd c.q. reeds is uitgevoerd,

onmiddellijk opeisbaar.

8.6. DSP is gerechtigd alle goederen die eigendom zijn van de opdrachtgever,

maar zich op welke wijze dan ook (nog) binnen de macht van DSP bevinden daar

binnen te houden totdat de opdrachtgever aan al zijn of haar verplichtingen uit welke hoofde

dan ook jegens DSP heeft voldaan.

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

9.1. Alle aan de opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van DSP

totdat al hetgeen DSP van de opdrachtgever te vorderen heeft, is voldaan.

9.2. Voor het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig, dan wel niet

volledig nakomt, verleent hij aan de leverancier een onherroepelijke volmacht om de door

haar geleverde goederen voor rekening van de opdrachtgever terug te halen of te doen

terughalen van de plaats waar deze zich bevinden.

Artikel 10. TIJDELIJKE VERVANGENDE APPARATUUR / ONDERDELEN.

10.1. Indien DSP, bijvoorbeeld vanwege een uit te voeren reparatie of completering

van een order, bij de opdrachtgever zorg draagt voor de tijdelijke vervanging van apparatuur

en/of onderdelen, is DSP gerechtigd daarvoor aan de opdrachtgever kosten in

rekening te brengen, zoals voorrijdkosten en arbeidsloon (zowel voor aflevering/montage als

voor ophalen/demontage) alsmede een gebruiksvergoeding.

10.2. De vervangende apparatuur en/of de vervangende onderdelen blijven eigendom van

DSP en zullen door de opdrachtgever op eerste verzoek van DSP worden teruggegeven

c.q. voor terugneming beschikbaar worden gesteld, zodra de reden voor de

vervanging is komen te vervallen.

10.4. De opdrachtgever zal als een goed huisvader voor de bewaring en het behoud van de

hem door de leverancier beschikbaar gestelde vervangende apparatuur en/of vervangende

onderdelen zorgen.

Indien naar het oordeel van de leverancier de opdrachtgever deze bepaling niet of niet naar

behoren is nagekomen, is de leverancier gerechtigd om alle kosten voor het herstel van de

(retour gekomen) vervangende apparatuur en/of onderdelen aan de opdrachtgever in

rekening te brengen.

10.5. Indien de opdrachtgever géén gehoor geeft aan een verzoek van de leverancier als

bedoeld in artikel 10.2 of artikel 10.3, dan wel in strijd handelt met het bepaalde in artikel 10.4

en de leverancier vervolgens aangeeft af te zien van terugvordering van de vervangende

apparatuur en/of de vervangende onderdelen, wordt de opdrachtgever geacht de

vervangende apparatuur en/of de vervangende onderdelen van de leverancier te hebben

gekocht en in ontvangst te hebben genomen.

In dat geval is de opdrachtgever aan de leverancier een koopsom verschuldigd ter hoogte

van minimaal 80% van de op dat moment geldende cataloguswaarde van de desbetreffende

apparatuur en/of de desbetreffende onderdelen. Op een aldus tot stand gekomen

koopovereenkomst is het bepaalde in deze voorwaarden van toepassing, waaronder artikel 5

(inzake prijzen), artikel 7 (inzake betaling) en artikel 9 (inzake eigendomsvoorbehoud).

Artikel 12. RECLAME EN GARANTIE.

12.1. De opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op

eventuele tekortkomingen en/of gebreken. Deze tekortkomingen en/of gebreken dient de

opdrachtgever op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten e.d. te (laten) vermelden,

dan wel binnen 72 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan DSP kenbaar

te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede

staat te hebben ontvangen.

12.2. Niet zichtbare tekortkomingen of gebreken dienen binnen 8 dagen nadat de

opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken,

schriftelijk aan DSP kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke

aanspraak ter zake, tenzij die termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging

behoeft.

12.3. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet

of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld

c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de

wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins.

12.4. Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale

slijtage, als er aan de geleverde zaken werkzaamheden door derden zijn verricht of als de

geleverde goederen binnen de garantieperiode zijn (door)verkocht of anderszins zijn

overgedragen aan derde(n).

12.5. De door DSP geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande

garantie onderworpen dan de garantie die DSP zelf heeft verkregen van degenen

van wie hij de desbetreffende goederen heeft betrokken.

12.6. Uitgesloten van garantie zijn onderdelen van rubber en glas, lampjes, filters en zeefjes,

slangen en roterend instrumentarium.

12.7. Ingevolge artikel 8.2 van deze voorwaarden is de leverancier gerechtigd om de

nakoming van zijn garantieverplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever zelf zijn

verplichtingen jegens de leverancier is nagekomen.

Artikel 13. TOEREKENBARE TEKORTKOMING C.Q. AANSPRAKELIJKHEID.

13.1. Ingeval van toerekenbare tekortkomingen van DSP in de nakoming van de

overeenkomst zal de opdrachtgever DSP in de gelegenheid stellen om binnen een

redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In geval DSP

de overeengekomen prestatie alsnog verricht is DSP nimmer tot aanvullende

schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.

13.2. Indien van de opdrachtgever in redelijkheid niet meer kan worden gevergd DSP

nog tot nakoming in de gelegenheid te stellen dan wel DSP definitief in

gebreke blijft, is de aansprakelijkheid van DSP voor mogelijk door de opdrachtgever

geleden en aantoonbare schade beperkt tot het bedrag dat eventueel door de

aansprakelijkheidsverzekering van DSP in het desbetreffende geval wordt

uitgekeerd.

13.3. Aansprakelijkheid van DSP voor indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade of

schade wegens omzetverlies, gederfde winst, vertragingsschade en dergelijke daaronder

begrepen, is te allen tijde volledig uitgesloten.

Artikel 15. ANNULERING OF UITSTEL LEVERING.

15.1. Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd of ondanks

uitdrukkelijke sommatie tot nakoming van de overeenkomst door DSP niet wordt

nagekomen en als gevolg daarvan de overeenkomst door DSP wordt ontbonden, is

DSP gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die

minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie inclusief BTW beloopt.

Artikel 16. GESCHILLEN.

16.1. Op alle geschillen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Nijmegen maart 2011